do góry


Regulamin klubu


  Regulamin Oxide Fitness Club:

  1. Klub świadczy usługi rekreacyjno - sportowe codziennie od poniedziałku do niedzieli w zakresie:

  zajęć gimnastycznych dla pań i panów

  ćwiczeń siłowych dla pań i panów

  odnowy biologicznej: sauna, masaże.

  1. Z usług Klubu mogą korzystać wszystkie osoby zwane dalej Klientami na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  2. Z usług Klubu mogą korzystać wyłącznie Klienci, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach rekreacyjnych lub złożą podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych poprzez wypełnienie formularza osobowego.

  3. Z usług Klubu mogą korzystać Klienci indywidualni oraz grupy zorganizowane.

  4. Podstawą do korzystania z usług Klubu jest dokonanie opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem oraz złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt. 3 regulaminu. Klub nie będzie zwracał kwot za niewykorzystane usługi w okresie ważności karnetu (zaznaczonym w cenniku) z winy Klienta.

  5. Klienci mają prawo do opieki i porad pracowników Klubu oraz do korzystania z zaplecza szatniowo – sanitarnego.

  6. Klienci są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych, bezpieczeństwa własnego
   i współćwiczących.

  7. Klienci Klubu muszą posiadać czysty strój sportowy odpowiedni dla danej dyscypliny, obuwie zamienne oraz ręcznik.

  8. Klienci stałych zespołów rekreacyjno-sportowych ćwiczą pod kierunkiem wykwalifikowanego instruktora.

  9. Z sali ćwiczeń siłowych mogą korzystać Klienci, którzy ukończyli 16 rok życia.

  10. Klienci i uczestnicy imprez korzystający z usług Klubu zobowiązani są do pozostawienia swoich rzeczy osobistych w szafkach, znajdujących się w szatniach.

  11. Użytkowanie sal, urządzeń rekreacyjno-sportowych i pomieszczeń szatniowo – sanitarnych wino być zgodne
   z ich przeznaczeniem.

  12. Klienci, uczestnicy zajęć i imprez rekreacyjno – sportowych, zobowiązani są do posprzątania sprzętu
   i ustawienia go w wyznaczonym miejscu.

  13. Klienci, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków dopingowych, będą wypraszani z zajęć wraz z zakazem dalszego ćwiczenia w Klubie, bez zwrotu poniesionych kosztów. W stosunku do osób rozprowadzających na terenie Klubu środki dopingowe, kierowane będą doniesienia do organów ścigania wraz z całkowitym zakazem korzystania z usług Klubu.

  14. W Klubie zabrania się:

  • - samowolnego korzystania z urządzeń rekreacyjno – sportowych oraz zaplecza szatniowo- sanitarnego Klubu,

  • - wprowadzania osób postronnych do sal i zaplecza szatniowo – sanitarnego Klubu,

  • - wnoszenia i spożywanie alkoholu na terenie całego Klubu,

  • - przebywania na terenie Klubu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz środków odurzająco - dopingowych,

  • - zażywania i rozprowadzania środków dopingujących oraz odurzających,

  • - umieszczania reklam i ogłoszeń bez zgody kierownictwa Klubu.

       15.  Rezerwacja zajęć:

  • Zajęcia fitness zaczynają się punktualnie, o pełnej godzinie. 
  • W przypadku spóźnienia się na zajęcia fitness Klient traci gwarancję miejsca w grupie pomimo reerwacji, w związku z udostępnieniem miejsc na sali klientom z listy rezerwowej. 
  • Osoba spóźnione może dołączyć do grupy po czasie rozpoczęcia zajęć, tylko w przypadku wolnych miejsc, oraz za zgodą instruktora prowadzącego dane zajęcia.
  • Rozgrzewka jest istotnym elementem treningu, każdy spóźniony na zajecia Klient, ćwiczy na własną odpowiedzialność. 
  1. Każdy Klient Klubu jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych regulaminów obowiązujących w Klubie.

  2. Kierownik oraz pracownicy Klubu sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Osoby przebywające na terenie Klubu są zobowiązane do podporządkowania się ich poleceniom.

  3. Skargi i wnioski należy zgłaszać u właściciela Klubu, tel. 77 4423040.

  4. Przestrzeganie regulaminu pozwoli na sprawną realizację programu i obsługę naszych Klientów oraz zachowanie przyjemnej atmosfery.


  Dzięki pasji, uporowi, ciężkiej pracy oraz nieocenionej pomocy życzliwych osób powstał
  Oxide Fitness Club
  klub, który daje moc Twojemu ciału i duszy

  OXIDE FITNESS

  adres:
  ul: Grota Roweckiego 17 b ( I piętro),
  45-286 Opole

  kontakt:
  tel.: (77) 44 23 040
  fax.: (77) 44 23 040

  biuro@oxide.com.pl   Godziny Otwarcia

  • Poniedziałek
   7:00-22:00
  • Wtorek
   7:00-22:00
  • Środa
   7:00-22:00
  • Czwartek
   7:00-22:00
  • Piątek
   7:00-22:00
  • Sobota
   9:00-16:00
  • Niedziela
   9:00-14:00

  projekt i wykonania WEBSONAL