do góry


Regulamin klubu


  Regulamin Oxide Fitness Club:

  1. Klub świadczy usługi rekreacyjno - sportowe codziennie od poniedziałku do niedzieli w zakresie:

  zajęć gimnastycznych dla pań i panów

  ćwiczeń siłowych dla pań i panów

  odnowy biologicznej: sauna, masaże.

  1. Z usług Klubu mogą korzystać wszystkie osoby zwane dalej Klientami na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  2. Z usług Klubu mogą korzystać wyłącznie Klienci, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach rekreacyjnych lub złożą podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych poprzez wypełnienie formularza osobowego.

  3. Z usług Klubu mogą korzystać Klienci indywidualni oraz grupy zorganizowane.

  4. Podstawą do korzystania z usług Klubu jest dokonanie opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem oraz złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt. 3 regulaminu. Klub nie będzie zwracał kwot za niewykorzystane usługi w okresie ważności karnetu (zaznaczonym w cenniku) z winy Klienta.

  5. Klienci mają prawo do opieki i porad pracowników Klubu oraz do korzystania z zaplecza szatniowo – sanitarnego.

  6. Klienci są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych, bezpieczeństwa własnego
   i współćwiczących.

  7. Klienci Klubu muszą posiadać czysty strój sportowy odpowiedni dla danej dyscypliny, obuwie zamienne oraz ręcznik.

  8. Klienci stałych zespołów rekreacyjno-sportowych ćwiczą pod kierunkiem wykwalifikowanego instruktora.

  9. Z sali ćwiczeń siłowych mogą korzystać Klienci, którzy ukończyli 16 rok życia.

  10. Klienci i uczestnicy imprez korzystający z usług Klubu zobowiązani są do pozostawienia swoich rzeczy osobistych w szafkach, znajdujących się w szatniach.

  11. Użytkowanie sal, urządzeń rekreacyjno-sportowych i pomieszczeń szatniowo – sanitarnych wino być zgodne
   z ich przeznaczeniem.

  12. Klienci, uczestnicy zajęć i imprez rekreacyjno – sportowych, zobowiązani są do posprzątania sprzętu
   i ustawienia go w wyznaczonym miejscu.

  13. Klienci, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków dopingowych, będą wypraszani z zajęć wraz z zakazem dalszego ćwiczenia w Klubie, bez zwrotu poniesionych kosztów. W stosunku do osób rozprowadzających na terenie Klubu środki dopingowe, kierowane będą doniesienia do organów ścigania wraz z całkowitym zakazem korzystania z usług Klubu.

  14. W Klubie zabrania się:

  • - samowolnego korzystania z urządzeń rekreacyjno – sportowych oraz zaplecza szatniowo- sanitarnego Klubu,

  • - wprowadzania osób postronnych do sal i zaplecza szatniowo – sanitarnego Klubu,

  • - wnoszenia i spożywanie alkoholu na terenie całego Klubu,

  • - przebywania na terenie Klubu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz środków odurzająco - dopingowych,

  • - zażywania i rozprowadzania środków dopingujących oraz odurzających,

  • - umieszczania reklam i ogłoszeń bez zgody kierownictwa Klubu.

       15.  Rezerwacja zajęć:

  • Zajęcia fitness zaczynają się punktualnie, o pełnej godzinie. 
  • W przypadku spóźnienia się na zajęcia fitness Klient traci gwarancję miejsca w grupie pomimo reerwacji, w związku z udostępnieniem miejsc na sali klientom z listy rezerwowej. 
  • Osoba spóźnione może dołączyć do grupy po czasie rozpoczęcia zajęć, tylko w przypadku wolnych miejsc, oraz za zgodą instruktora prowadzącego dane zajęcia.
  • Rozgrzewka jest istotnym elementem treningu, każdy spóźniony na zajecia Klient, ćwiczy na własną odpowiedzialność. 
  1. Każdy Klient Klubu jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych regulaminów obowiązujących w Klubie.

  2. Kierownik oraz pracownicy Klubu sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Osoby przebywające na terenie Klubu są zobowiązane do podporządkowania się ich poleceniom.

  3. Skargi i wnioski należy zgłaszać u właściciela Klubu, tel. 77 4423040.

  4. Przestrzeganie regulaminu pozwoli na sprawną realizację programu i obsługę naszych Klientów oraz zachowanie przyjemnej atmosfery.  Chcesz być na bieżąco!


  Dzięki pasji, uporowi, ciężkiej pracy oraz nieocenionej pomocy życzliwych osób powstał
  Oxide Fitness Club
  klub, który daje moc Twojemu ciału i duszy

  OXIDE FITNESS

  adres:
  ul: Grota Roweckiego 17 b ( I piętro),
  45-286 Opole

  kontakt:
  tel.: (77) 44 23 040
  fax.: (77) 44 23 040

  biuro@oxide.com.pl   Godziny Otwarcia

  • Poniedziałek
   7:00-22:00
  • Wtorek
   7:00-22:00
  • Środa
   7:00-22:00
  • Czwartek
   7:00-22:00
  • Piątek
   7:00-22:00
  • Sobota
   9:00-16:00
  • Niedziela
   9:00-14:00

  projekt i wykonania WEBSONAL